Máy bơm hỏa tiễn DAB - S6 H3
 Bơm chìm nước thải DAB - GRINDER 1400 M
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 60 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 55 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 50 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 45 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 40 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 35 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 30 m3/h
Bơm hỏa tiễn Pentax lưu lượng 28 m3/h